Phạm Thị Thùy Dương * , Thái Nguyễn Diễm Hương , Bùi Minh Trí , Nguyễn Lê Hoài Thương & Nguyễn Xuân Kỳ

* Correspondence: Phạm Thị Thùy Dương (email: pttduong@hcmuaf.edu.vn)

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiện trạng sử dụng PBZ để xử lý ra hoa cho cây sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre và phân tích hàm lượng PBZ tồn dư trong đất để làm cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng PBZ. Ở mỗi tỉnh, tiến hành điều tra 60 hộ bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp với câu hỏi soạn sẵn. Sau đó, chọn ra 15 hộ có thời gian sử dụng PBZ liên tục ít nhất 5 năm trong canh tác sầu riêng để tiến hành lấy mẫu đất ở các độ sâu 0 đến 20, 20 đến 40 và 40 đến 60 cm tại vị trí mép tán và ½ đường kính tán để phân tích hàm lượng PBZ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại tỉnh Tiền Giang có 65,0% và tỉnh Bến Tre có 18,3% hộ sử dụng PBZ cao hơn nồng độ khuyến cáo, nồng độ PBZ trung bình được sử dụng lần lượt là 1.816 ppm và 1.240 ppm. Hàm lượng trung bình PBZ tồn dư cao nhất trong đất được lấy ở vị trí mép tán ở độ sâu 0 đến 20 cm, đạt 1,036 mg/kg (Tiền Giang) và 0,480 mg/kg (Bến Tre). Không phát hiện sự tồn dư PBZ trong mẫu đất được thu thập vị trí ½ đường kính tán lá ở độ sâu từ 40 đến 60 cm.

Từ khóa: Đất, Hiện trạng, Paclobutrazol, Sầu riêng, Sự tồn dư

Article Details

Tài liệu tham khảo

Chand, T., & Lembi, C. A. (1994). Dissipation of gibberellin synthesis inhibitors in small-scale aquatic systems. Journal of Aquatic Plant Management 32, 15-20.

DCP (Department of Crop Production). (2019). Potential for development and export of fruit trees is over 6 billion USD. Ha Noi, Vietnam: Ministry of Agricultre and Rural Development.

Do, T. X., Nguyen, T. L., Tran, D. K., Tran, K. T., & Luong, T. T. H. (2018). Evaluation of the current status of residual use of paclobutrazol on the soil of Cat Hoa Loc mango (Mangifera indica L.) in Chau Thanh A District, Hau Giang Province. Journal of Vietnam Society of Soil Science, Issue 53 (2018), 152-157.

Jackson, M. J., Line, M. A., & Hasan, O. (1996). Microbial degradation of a recalcitrant plant growth retardant-paclobutrazol (PP333). Soil Biology and Biochemistry 28(9), 1265-1267. https://doi.org/10.1016/0038-0717(96)00125-3

Jiang, X., Xie, H., Li, R., Wei, J., & Liu, Y. (2019). Environmental behavior of paclobutrazol in soil and its toxicity on potato and taro plants. Environmental Science and Pollution Research 26, 27385-27395. https://doi.org/10.1007/s11356-019-05947-9

Nguyen, N. T., Nguyen, N. T., & Dao, T. B. B. (2005). Results of selection of durian variety Ri 6. Results of scientific and technological research on fruits and vegetables 2003 - 2004. Agriculture Publishing House – Ho Chi Minh City. Southern Fruit Research Institute: 99-109.

Pankhrust, C. E., Ophel-keller, N., Doube, B. M., & Gupta, V. V. S. R. (1996). Biodiversity of soil microbial communities in agricultural systems. Biodiversity and Conservation 5, 197-209. https://doi.org/10.1007/BF00055830

PCTGP (People's Committee of Tien Giang Province). (2019). Preliminary report of 5 years of implementation of the Agricultural Restructuring Project in Tien Giang Province, numer 2993/BC-SNN&PTNT August 23rd, 2019. Tien Giang, Vietnam: People's Committee of Tien Giang Province.

Santos, E., Vaz, F., & Gouvei, E. (2014). Increase in biodegradation of paclobutrazol in soils. BMC Proceedings 8, P203. https://doi.org/10.1186/1753-6561-8-S4-P203

Smith, M. D., Hartnett, D. C., & Rice, C. W. (2000). Effects of long-term fungicide applications on microbial properties in tallgrass prairie soil. Soil Biology and Biochemistry 32(7), 935-946. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(99)00223-0

Thai, N. D. H, Nguyen, T. M. L., & Pham, T. T. D. (2021). Survey on the current status of cultivation and the presence of Arbuscular Mycorrhiza in soil of the pomelo orchards in Ba Ria Vung Tau province. Basic scientific research of lecturers, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Thompson, I. P., Bailey, M. J., Ellis, R. J., Maguire, N., & Meharg, A. A. (1999). Response of soil microbial communities to single and multiple doses of an organic pollutant. Soil Biology and Biochemistry 31(1), 95-105. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(98)00110-2

Tran, H. V., & Tran, H. S. (2020). Flowering treatment for durian. Ho Chi Minh, Vietnam: Ho Chi Minh City National University Publisher.

Tran, H. V., Le, N. T. Y., & Tran, H. S. (2019). Characterization of flowering and fruit development of durian Ri-6 (Durio zibethinus Murr.) in Cai Lay District, Tien Giang Province. Scientific Journal of Can Tho University 55(6B), 47-55. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2019.167

Tran, V. H., Do, T. U., & Tran, Q. T. (2001). Effectiveness of Paclobutrazol on off-season flowering of Durian Sua Hot Lep at the Plant Seed Experiment Field of Faculty of Agriculture, Can Tho University. General Conference Ending the IPM Program on Fruit Trees in Mekong Delta. Can Tho, Vietnam: Can Tho University, March 29, 2001.

Vaz, F. L., Netto, A. M., Antonino, A. C. D., Afonso, A. C. M., Martins, J. M. F., & Gouveia, E. R. (2012). Modeling of the kinetics biodegradation of paclobutrazol in two soils of the semiarid northeast Brazil. Química Nova 35(1), 77-81. https://doi.org/10.1590/S0100-40422012000100015

Vaz, F., Santos-Filho, E., Silva, S., Araujo, S., Stamford-Arnaud, T., Bandeira, A., Brasileiro-Vidal, A. C., Stamford, N. P., Mouco, M. A., & Gouveia, E. (2015). Biodegradation of paclobutrazol - A plant growth regulator used in irrigated mango orchard soil. In Chamy, R., Rosenkranz, F., & Soler, L. (Eds). Biodegradation and bioremediation of polluted systems (85-105). London, UK: Intech Open. http://dx.doi.org/10.5772/60818