-Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (TCNN&PT) xem xét xuất bản các nghiên cứu gốc, các bài nghiên cứu ngắn và các bài tổng quan, có tính mới và hoàn chỉnh về mặt khoa học trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến khoa học nông nghiệp. Bản thảo phù hợp để xuất bản phải phản ánh mối quan tâm chung của cộng đồng khoa học và/hoặc của công chúng. Bản thảo được xem xét phải đóng góp đáng kể vào kiến thức học thuật chuyên ngành và phải tuân thủ các quy định xuất bản của TCNN&PT.

-Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển có số pISSN (2615-9053) và eISSN (2615-949X). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển xuất bản hàng năm 4 kỳ tiếng Việt (tháng 2, 4, 8 và 10) và 2 kỳ tiếng Anh (tháng 6 và 12).

-Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển xem xét xuất bản các lĩnh vực khoa học (chuyên san) sau:

  • Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
  • Công nghệ sinh học
  • Cơ khí nông nghiệp
  • Khoa học và Công nghệ thực phẩm
  • Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp
  • Nông học và Lâm nghiệp
  • Tài nguyên và Môi trường
  • Các lĩnh vực liên quan khác sẽ được Tổng biên tập xem xét. Phạm vi xuất bản sẽ được Ban biên tập xem xét và cập nhật thường xuyên.