1. BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

-Thành viên trong nước

●Tổng biên tập
Chế Minh Tùng (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

●Biên tập viên
Lê Quốc Tuấn (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Nguyễn Huy Bích (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Phan Tại Huân (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Nguyễn Phú Hòa (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Võ Thị Trà An (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Tăng Thị Kim Hồng (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

-Thành viên nước ngoài
●Biên tập viên

To Phuc Tuong

Former expert of IRRI, Vietnam

Peeyush Soni

Asian Institute of Technology, Thailand

Ta-Te Lin

National Taiwan University, Taiwan

Glenn M. Young

University of California, Davis, USA

Soroosh Sorooshian

University of California, Irvine, USA

Katleen Raes

Ghent University, Belgium

Vanessa Louzier

Lyon University, France

Wayne L. Bryden

The University of Queensland, Australia

Jitender Singh

Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, India

Kevin Fitzsimmons

University of Arizona, USA

Cyril Marchand

University of New-Caledonia, France

Koichiro Shiomori

University of Miyazaki, Japan

Kazunari Tsuji

Saga University, Japan

Sreeramanan Subramaniam

Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Thomas L. Rost

University of California, Davis, USA

James E. Hill

University of California, Davis, USA

2. BAN THƯ KÝ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
●Trưởng ban thư ký
Nguyễn Thị Thương (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
●Trưởng ban trị sự
Trương Quang Bình (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
●Thành viên
Huỳnh Phương Long (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

Hoàng Minh Phượng (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)