-Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (TCNN&PT) cung cấp hệ thống truy cập mở đối với các nội dung trong tạp chí và cho phép người đọc sử dụng không giới hạn, chia sẽ và sao chép bài báo miễn là công trình nghiên cứu gốc được trích dẫn một cách phù hợp.

-Để hỗ trợ trao đổi kiến thức nhiều hơn trên phạm vi toàn cầu, TCNN&PT cho phép: 

●Mọi người tiếp cận miễn phí và không giới hạn đối với các bài báo được đăng trong TCNN&PT.

●Các bài báo được xuất bản nhanh chóng sau khi được chấp nhận đăng. 

●Phí đăng bài báo thấp đối với các bài báo được chấp nhận đăng.