Gửi bản thảo bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (TCNN&PT) có hệ thống gửi bài trực tuyến hoàn chỉnh, trong đó yêu cầu tác giả phải tạo một tài khoản để gửi. Nếu trước đây tác giả đã tạo một tài khoản trên trang của Tạp chí thì tài khoản này có thể được sử dụng lại để gửi các bản thảo mới.

Tải tài liệu lên

Hệ thống gửi trực tuyến sẽ tự động tạo một tệp chứa văn bản chính và các tệp có độ phân giải giảm đi của các hình ảnh, biểu đồ được tải lên. Các tài liệu này sẽ được sử dụng để phản biện viên đánh giá bản thảo.

Các tệp đã gửi sẽ xuất hiện theo thứ tự được tải trên trang gửi bản thảo và tác giả có thể nhập chú thích và kiểm tra tệp tải lên trước khi nộp bản thảo cho Tòa soạn TCNN&PT. Tác giả cần phải đảm bảo rằng, tác giả đã xem lại các tệp đã nộp lên trên trang nộp bài của Tạp chí để đảm bảo không bị thiếu tài liệu và không có lỗi trong chuyển đổi. Đảm bảo rằng số lượng các hình ảnh và bảng biểu đã nộp phù hợp với số lượng hình ảnh và bảng biểu được trích dẫn trong bản thảo cũng như được tải lên hệ thống nộp bản thảo.

Đối với TCNN&PT, các bản thảo được đánh giá ẩn danh, do đó thông tin chi tiết về tác giả và bất kỳ chi tiết tài trợ nào cũng như lời cảm ơn có thông tin liên quan đến tác giả phải được cung cấp trong một tài liệu riêng biệt.

Sau khi gửi, bản thảo của bạn sẽ được cung cấp một mã định danh bản thảo (ID) duy nhất, cho phép bạn theo dõi tiến trình của bài báo của mình sau khi nộp. Vui lòng trích dẫn mã định danh (ID) này khi liên lạc với Tòa soạn.

Đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bản thảo