●Tác giả phải tuân thủ các tiêu chuẩn về đạo đức xuất bản. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (TCNN&PT) tuân theo các hướng dẫn của Ủy ban về Đạo đức Xuất bản (COPE). Bất kỳ trường hợp vi phạm đều được xử lý rất nghiêm theo các hướng dẫn của COPE (https://publicationethics.org/). Tất cả các bài báo khoa học được gửi tới TCNN&PT phải đảm bảo nguyên bản chưa từng được xuất bản dưới các hình thức trước đây. Ban biên tập có thể kiểm tra việc đạo văn (plagiarism) ngẫu nhiên bất kỳ khi nào bằng ứng dụng iThenticate.

● Khi gửi bài báo vào Tạp chí, tác giả đồng ý các điều khoản sau:

1) tác phẩm không có đạo văn và không được xem xét để xuất bản ở nơi khác;

2) tất cả các tác giả đã đồng ý xuất bản trong TCNN&PT;

3) tất cả những người có đóng góp vào trong bài báo khoa học đã được khai báo tên với tư cách là tác giả chính hay đồng tác giả;

4) địa chỉ cơ quan công tác là đầy đủ và chính xác;

5) tất cả các quy định về đạo đức nghiên cứu đã được xem xét;

6) đã kê khai các nguồn tài trợ và không có mâu thuẫn giữa các tác giả;

7) ủy quyền cho tạp chí được xuất bản tất cả các phần của bài nộp từ cơ quan chủ quản, chủ sở hữu trí tuệ hoặc chủ sở hữu bản quyền, nhà tài trợ và những người khác có liên quan;

8) nếu bài nộp có các thí nghiệm sử dụng động vật, cần phải có sự cho phép của chính quyền địa phương (giấy phép của phòng thí nghiệm và của nghiên cứu viên).

●Chú ý: một bài báo đã được xuất bản sau đó bị phát hiện là vi phạm một trong các quy định này có thể bị rút kết quả. Các chi phí phát sinh liên quan đến vấn đề hủy bỏ bài báo sẽ do tác giả chi trả.

Trách nhiệm của biên tập viên

Công bằng và độc lập: Biên tập viên đánh giá bài viết đã được gửi dựa trên chất lượng học thuật của nó, bao gồm tính quan trọng, tính độc đáo, tính hợp lệ của nghiên cứu và sự rõ ràng, mà không xem xét các yếu tố như chủng tộc, giới tính, khuynh hướng giới tính, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng tôn giáo, triết lý chính trị hoặc nơi công tác. Quyết định chỉnh sửa và xuất bản không bị ảnh hưởng bởi các chính sách bên ngoài của chính phủ hoặc các cơ quan khác. Tổng biên tập có toàn quyền về nội dung biên tập của tạp chí và thời điểm xuất bản.

*Bảo mật thông tin

Biên tập viên và nhân viên biên tập có nghĩa vụ bảo mật thông tin của các bài viết đã được gửi, chỉ chia sẻ thông tin đó với tác giả tương ứng, các nhà đánh giá, những nhà tư vấn biên tập khác và nhà xuất bản khi cần thiết.

*Tiết lộ và xung đột lợi ích

Biên tập viên và các thành viên trong hội đồng biên tập không được sử dụng thông tin chưa được công bố từ bài viết đã được gửi mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng từ phía tác giả. Mọi thông tin hoặc ý tưởng thu được thông qua việc xử lý bài viết phải được bảo mật và không được lợi dụng cho lợi ích cá nhân. Biên tập viên nên từ chối xử lý bài viết mà họ có xung đột lợi ích do quan hệ cạnh tranh, hợp tác hoặc các vấn đề khác với bất kỳ tác giả, công ty hoặc tổ chức nào liên quan đến bài báo. Trong trường hợp đó, một thành viên khác của hội đồng biên tập nên được giao để xử lý bài viết.

*Quyết định xuất bản

Biên tập viên đảm bảo rằng tất cả các bài viết đã được gửi đều trải qua đánh giá từ ít nhất hai nhà đánh giá chuyên gia trong lĩnh vực. Tổng biên tập chịu trách nhiệm quyết định bài viết nào sẽ được xuất bản dựa trên tính xác thực của nghiên cứu, tính quan trọng của bài báo đối với các nhà nghiên cứu và người đọc, nhận xét của những người đánh giá và sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc phỉ báng, vi phạm bản quyền và đạo văn. Tổng biên tập có thể tham khảo với các biên tập viên hoặc những người đánh giá khác trong quá trình đưa ra quyết định này

*Tham gia và hợp tác trong các cuộc điều tra

Biên tập viên, phối hợp với nhà xuất bản và/hoặc tổ chức, thực hiện các biện pháp thích hợp khi có mối quan ngại về đạo đức đối với một bài viết đã được gửi hoặc bài báo đã được xuất bản. Bất kỳ trường hợp vi phạm đạo đức trong xuất bản nào được báo cáo sẽ được điều tra kỹ lưỡng, ngay cả khi phát hiện sau nhiều năm sau khi xuất bản. Biên tập viên tuân theo sơ đồ COPE để giải quyết các trường hợp vi phạm nghi ngờ. Nếu mối quan ngại đạo đức được xác thực, tạp chí sẽ xuất bản một bản sửa chữa hoặc rút lại bài báo hoặc diễn đạt sự quan ngại hoặc thông báo liên quan khác.

*Chính sách về khiếu nại, tranh chấp và kháng cáo

Tạp chí sẽ tuân theo hướng dẫn của COPE về khiếu nại, tranh chấp giữa các tác giả và kháng cáo về quyết định biên tập. Tác giả hoặc những người khác trong cộng đồng khoa học sẽ được yêu cầu gửi bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc kháng cáo nào bằng văn bản đến Tổng biên tập của tạp chí. Tất cả các hành động sẽ được đối xử một cách nghiêm túc và sẽ được xem xét cẩn thận bởi Tổng biên tập và các thành viên thích hợp trong Hội đồng biên tập. Các quyết định cuối cùng sẽ có hiệu lực và trong các trường hợp cực đoan, một bài viết có thể bị loại bỏ khỏi xuất bản. Trong một số trường hợp, tác giả sẽ yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu đã được xuất bản và trong những trường hợp đó, Tổng biên tập sẽ phân tích sửa chữa và nếu được chấp nhận, sẽ xuất bản dữ liệu đã được sửa chữa trong số kế tiếp của tạp chí. Trong những trường hợp khác, một bài viết có thể bị rút lại do lỗi trung thực, vi phạm bản quyền hoặc lý do khác. Tác giả sẽ được thông báo về điều này và thông báo về việc rút lại sẽ được công bố trong một số kế tiếp của tạp chí.

Trách nhiệm của người phản biện:

 1. Đóng góp vào quyết định biên tập:

  • người phản biện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ biên tập viên đưa ra quyết định biên tập và giúp các tác giả cải thiện bài báo của mình thông qua giao tiếp để xây dựng.
  • Phản biện đồng nghiệp là một phần cần thiết của giao tiếp học thuật và công việc khoa học.
 2. Đúng thời gian:

  • Người xem xét nếu được mời xem xét bài báo và cảm thấy không đủ năng lực hoặc không thể cung cấp đánh giá kịp thời, họ nên ngay lập tức thông báo cho biên tập viên và từ chối lời mời, để tiếp xúc với người xem xét thay thế.
 3. Bảo mật thông tin:

  • Người phản biện phải xem xét mọi bài báo nhận được như là tài liệu bảo mật và không được tiết lộ hoặc thảo luận với người khác trừ khi có sự cho phép của Tổng biên tập trong trường hợp đặc biệt.
  • Yêu cầu bảo mật thông tin này cũng áp dụng cho người phản biện tiềm năng từ chối lời mời xem xét.
 4. Tiêu chuẩn khách quan:

  • Phản biện phải được tiến hành một cách khách quan, đưa ra nhận xét rõ ràng và luận điểm hỗ trợ, giúp tác giả sử dụng chúng để cải thiện bài báo.
  • Lời phê bình cá nhân đối với tác giả là không thích hợp.
 5. Công nhận nguồn tài liệu:

  • Người phản biện nên xác định các công trình đã được công bố liên quan mà tác giả chưa trích dẫn.
  • Mọi nhận xét, suy diễn hoặc luận điểm đã được báo cáo trước đó trong các công trình khác phải đi kèm với trích dẫn thích hợp.
  • Người phản biện cũng nên thông báo cho biên tập viên nếu họ nhận thấy sự tương đồng hoặc chồng chéo đáng kể giữa bài báo đang được xem xét và bất kỳ công trình đã được công bố hoặc chưa được công bố nào khác.
 6. Sở hữu trí tuệ:

  • Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển được bảo vệ bản quyền và bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến sao chép, chia sẻ hoặc xung đột dữ liệu sẽ được giải quyết bởi Tổng biên tập và Ban biên tập.
 7. Thông báo và xung đột lợi ích:

  • Nếu người phản biện được mời có bất kỳ xung đột lợi ích nào do mối quan hệ cạnh tranh, hợp tác hoặc các vấn đề khác hoặc có kết nối với bất kỳ tác giả, công ty hoặc tổ chức nào liên quan đến bài báo và công việc được mô tả trong đó, họ nên ngay lập tức thông báo cho biên tập viên, công bố các xung đột lợi ích của mình và từ chối lời mời phản biện. Ban biên tập sẽ thay thế người phản biện.
 8. Sử dụng tài liệu chưa được công bố và thông tin đặc quyền: Người phản biện không được sử dụng bất kỳ tài liệu chưa được công bố nào được tiết lộ trong bài báo đã nộp mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. Thông tin hoặc ý tưởng thu được thông qua quá trình phản biện đồng nghiệp phải được coi là thông tin bảo mật và không được sử dụng vì lợi ích cá nhân của người phản biện. Yêu cầu này cũng áp dụng cho người phản biện được mời nhưng từ chối lời mời phản biện

  Trách nhiệm của các tác giả:

  1. Tiêu chuẩn báo cáo:

   • Các tác giả nghiên cứu gốc phải cung cấp một mô tả chính xác về công việc và kết quả của họ, sau đó là một cuộc thảo luận khách quan về ý nghĩa của nó. Bài viết phải đủ chi tiết và có tham khảo để cho phép người khác nhân bản nghiên cứu. Các bài viết đánh giá nên chính xác, khách quan và toàn diện, trong khi các bài viết ý kiến hoặc quan điểm phải được xác định rõ ràng. Bất kỳ tuyên bố gian lận hoặc không chính xác một cách có ý thức đều được coi là không đạo đức và không chấp nhận được.
  2. Truy cập và lưu trữ dữ liệu:

   • Các tác giả có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu gốc của nghiên cứu cùng với bài viết cho việc xem xét biên tập và nên sẵn lòng làm cho dữ liệu trở nên công khai nếu có thể. Các tác giả nên đảm bảo rằng dữ liệu như vậy vẫn có thể truy cập được bởi các chuyên gia có năng lực trong ít nhất 10 năm sau khi công bố, ưu tiên thông qua một kho dữ liệu của tổ chức hoặc chủ đề hoặc trung tâm dữ liệu khác, miễn là sự bảo mật của người tham gia được bảo vệ và không vi phạm quyền sở hữu dữ liệu độc quyền.
  3. Sự sáng tạo và vi phạm bản quyền:

   • Các tác giả phải đảm bảo rằng họ chỉ gửi những tác phẩm hoàn toàn sáng tạo và trích dẫn công việc và/hoặc lời của người khác một cách thích hợp nếu được sử dụng. Các công trình có ảnh hưởng đã đóng góp cho tính chất của công việc được báo cáo cũng phải được công nhận. Vi phạm bản quyền có nhiều hình thức, từ việc trình bày công việc của người khác như công việc của chính mình đến sao chép hoặc tóm tắt một phần đáng kể của công việc của người khác mà không có sự trích dẫn đúng. Tất cả các hình thức vi phạm bản quyền đều được coi là không đạo đức và không chấp nhận được.
  4. Gửi đồng thời và xuất bản đồng thời:

   • Các bài báo nghiên cứu mô tả cùng một nghiên cứu cơ bản không nên được xuất bản trên hơn một tạp chí hoặc tài liệu xuất bản chính. Các tác giả nên kiêng việc gửi một bài viết đã được xuất bản ở nơi khác. Việc gửi một bài viết cho nhiều tạp chí cùng một lúc là không đạo đức và không chấp nhận được.
  5. Trong một số trường hợp, việc xuất bản các loại bài viết cụ thể (ví dụ: hướng dẫn lâm sàng, dịch thuật) trên nhiều tạp chí có thể được chấp nhận nếu các điều kiện cụ thể được đáp ứng. Các tác giả và biên tập viên của các tạp chí liên quan phải đồng ý với việc xuất bản phụ, trong đó phải trình bày cùng dữ liệu và giải thích giống như tài liệu chính. Tham khảo chính phải được trích dẫn trong bài viết phụ.

  6. Tác giả của bài viết:

   • Chỉ những cá nhân đáp ứng các tiêu chí tác giả sau đây mới được liệt kê là tác giả: (i) đóng góp đáng kể vào ý tưởng nghiên cứu, thiết kế, thực hiện, thu thập dữ liệu hoặc phân tích/giải thích; (ii) soạn thảo bài viết hoặc đóng góp ý kiến quan trọng cho nội dung trí tuệ quan trọng; và (iii) xem xét và phê duyệt phiên bản cuối cùng của bài báo và đồng ý gửi nó để xuất bản. Những cá nhân đã có đóng góp đáng kể nhưng không đáp ứng các tiêu chí tác giả phải được công nhận trong phần "Cảm ơn" với sự cho phép bằng văn bản của họ. Tác giả tương ứng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các tác giả cộng tác phù hợp được bao gồm và xác nhận rằng tất cả các tác giả cộng tác đã xem xét và phê duyệt phiên bản cuối cùng của bài viết và đồng ý gửi nó để xuất bản.
   • Thông báo và xung đột lợi ích:
    • Các tác giả nên tiết lộ bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể ảnh hưởng đến kết quả hoặc diễn giải của bài viết. Những xung đột lợi ích này, có thể là tài chính (như phí hỗ trợ, tài trợ, việc làm, tư vấn, sở hữu cổ phiếu) hoặc phi tài chính (như quan hệ cá nhân hoặc nghề nghiệp, liên kết, niềm tin), nên được tiết lộ trong giai đoạn sớm nhất có thể, thông thường qua một biểu mẫu tiết lộ được gửi kèm bài viết. Tất cả các nguồn hỗ trợ tài chính cho công việc cũng nên được tiết lộ, bao gồm số tài trợ hoặc tham chiếu khác, nếu có.