Hệ thống hội nghị mở


HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 2022 (SAE 2022)

Sự bền vững trong nông nghiệp và môi trường là một trong những mối quan tâm lớn trong xã hội hiện nay. Bản thân khái niệm này bao gồm nhiều khía cạnh và vấn đề, từ sản xuất thực phẩm an toàn và đủ cho tất cả mọi người đến bảo vệ con người khỏi thảm họa thiên nhiên trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu.

Xem hội nghị