Nguyễn Lý Phương Vy , Trương Thị Kiểu Ninh , Trần Phương Linh , Trương Thanh Trung & Nguyễn Khánh Thuận *

* Correspondence: Nguyễn Khánh Thuận (email: nkthuan@ctu.edu.vn)

Main Article Content

Tóm tắt

Tổng số 289 mẫu dịch mũi được thu thập từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 để xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Pasteurella multocida trên đàn dê nuôi tại một số trại chăn nuôi quy mô vừa ở Thành phố Cần Thơ. Có 143 mẫu, chiếm 49,48%, dương tính với P. multocida. Từ 143 mẫu dương tính, có 64 chủng được chọn để kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh bằng phương pháp khuyếch tán đĩa thạch. Kết quả cho thấy vi khuẩn còn nhạy cảm với 6/7 loại kháng sinh được khảo sát, đặc biệt là doxycycline (100%); tuy nhiên, các chủng này đã đề kháng cao với ampicillin chiếm 53,13%. Có 9 kiểu hình kháng thuốc được ghi nhận (60,94%), phổ biến nhất là ampicillin và ampicillin + amoxicillin/clavulanic acid chiếm 23,44%. Sử dụng kỹ thuật PCR để phát hiện gene đề kháng kháng sinh, kết quả cho thấy sulII được phát hiện nhiều nhất chiếm 67,19%. Tổng số 11 kiểu gene đề kháng được phát hiện ở 54 chủng chiếm 84,38%, và aadB + sulII là kiểu ghép gene phổ biến nhất chiếm 23,44%. Do đó, sự hiện diện và tính nhạy cảm với kháng sinh của P. multocida ở dê cần được kiểm soát nhằm để bảo vệ sức khỏe của dê và ngăn ngừa sự lây lan mầm bệnh trong môi trường chăn nuôi.

Từ khóa: Dê, Gene đề kháng kháng sinh, Nhạy cảm kháng sinh, P. multocida, Sự hiện diện

Article Details

Tài liệu tham khảo

Alhamami, T., Chowdhury, P. R., Gomes, N., Carr, M., Veltman, T., Khazandi, M., Mollinger, J., Deutscher, A. T., Turni, C., Mahdi, L., Venter, H., Abraham, S., Djordjevic, S. P., & Trott, D. J. (2022). First emergence of resistance to macrolides and tetracycline identified in Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida isolates from beef feedlots in Australia. Microorganisms 9(6), 1322. https://doi.org/10.3390/microorganisms9061322.

Assefa, G. A., & Kelkay, M. Z. (2018). Goat pasteurellosis: serological analysis of circulating Pasteurella serotypes in Tanqua Aberegelle and Kola Tembien Districts, Northern Ethiopia. BMC Research Notes 11, 485. https://doi.org/10.1186/s13104-018-3606-0.

Babetsa, M., Sandalakis, V., Vougidou, C., Zdragas, A., Sivropoulou, A., Psaroulaki, A., & Ekateriniaduo, L. V. (2012). Tetracycline resistance genes in Pasteurella multocida isolates from bovine, ovine, caprine and swine pneumonic lungs originated from different Greek prefectures. African Journal of Microbiology Research 6(17), 3917-3923. https://doi.org/10.5897/AJMR12.208.

Bennett, P. M. (2009). Plasmid encoded antibiotic resistance: acquisition and transfer of antibiotic resistance genes in bacteria. British Journal of Pharmacology 153(1), 347-357. https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0707607.

Carattoli, A., Bertini, A., Villa, L., Fallo, V., Hopkins, plasmids by PCR-based replicon typing. Journal of Microbiological Methods 63(3), 219-228. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2005.03.018.

Guiler, L., Gunduz, K., & Sarisahin, A. S. (2013). Capsular typing and antimicrobial susceptibility of Pasteurella multocida isolated from different hosts. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 19(5), 843-849. https://doi.org/10.9775/kvfd.2013.8936.

Hailu, S. M., Kitila, D. B., Gemeda, A. E., & Tarekegn, M. (2017). Pasteurella organism: Its isolation and identification from pneumonic lungs of goats in Ethiopia. Journal of Advanced Veterinary and Animal Research 4(2), 147-154. https://doi.org/10.5455/javar.2017.d202.

Ilangovan, A., Connery, S., & Waksman, G. (2015). Structural biology of the Gram-negative bacterial conjugation systems. Trends in Microbiology 23(5), 301-310. https://doi.org/10.1016/j.tim.2015.02.012.

Kandimalla, K., Awati, B., Putty, K., Ram, V. K. S., Yella, N. R., Patil, N. A., Bhoyar, R., Choudapur, M. K., Karate A., Lubavat, G., Akkaldevi, J., & Ganji, V. (2022). Evaluation of biofilm formation capacity of Pasteurella multocida and its relationship with antibiotic resistance. Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology 18(5), 68-74. https://doi.org/10.1590/S0100-736X2017001000001.

Levy, S. B., & Marshall, B. (2004). Antibacterial resistance worldwide: causes, challenges and responses. Nature Medicine 10, 122-129. https://doi.org/10.1038/nm1145.

Marru, H. D., Anijajo, T. T., & Hassen, A. A. (2013). A study on Ovine pneumonic pasteurellosis: Isolation and identification of Pasteurellae and their antibiogram susceptibility pattern in Haramaya District, Eastern Hararghe, Ethiopia. BMC Veterinary Research 9, 239. https://doi.org/10.1186/1746-6148-9-239.

Mellon, M., Benbrook, C., & Benbrook, K. L. (2001). Hogging it: Estimates of antimicrobial abuse in livestock. Massachusetts, USA: Union of Concerned Scientists.

Munita, J. M., & Arias, C. A. (2016). Mechanisms of antibiotic resistance. Microbiology Spectrum 4(2). https://doi.org/10.1128/microbiolspec. VMBF-0016-2015.

Nguyen, D. T., Le, L., Dao, D. H., Dang, V. T., Truong, C. T., & Le D. H. (2008). Study on the role of Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida causing Pasteurellosis in sheep and goats in Ninh Thuan, Khanh Hoa, Dak Lak provinces. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development 5, 46-51.

Sahay, S., Natesan, K., Prajapati, A., Kalleshmurthy, T., Shome, B. R., Rahman, H., & Shome, R. (2020). Prevalence and antibiotic susceptibility of Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida isolated from ovine respiratory infection: A study from Karnataka, Southern India. Veterinary World 13(9), 1947-1954. https://doi.org/10.14202/vetworld.2020.1947-1954.

Sarangi, L. N., Thomas, P., Gupta, S. K., Priyadarshini, A., Kumar S., Nagaleekar V. K., A. Kumar, & Singh V. P. (2015). Virulence gene profiling and antibiotic resistance pattern of Indian isolates of Pasteurella multocida of small ruminant origin. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 38, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.cimid.2014.11.003.

Tenover, F. C. (2006). Mechanisms of antimicrobial resistance in bacteria. American Journal of Medicine 119(6), 3-10. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2006.05.219.

Valadan, M., Jabbari, A., Niroumand, M., Tahamtan, Y., & Bani Hashemi, S. (2014). Isolation and identification of Pasteurella multocida from sheep & goat in Iran. Archives of Razi Institute 69(1), 47-55. https://doi.org/10.7508/ari.2014.01.007.