Lê Văn Hậu * , Trần Thị Mai , Trịnh Văn Có , Bùi Nguyễn Chí Hiếu & Ngô Huỳnh Phương Thảo

* Correspondence: Lê Văn Hậu (email: lvhau.snn@tphcm.gov.vn)

Main Article Content

Tóm tắt

Vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh phù mắt, xuất huyết trên cá rô phi đỏ đang là vấn đề gây thiệt hại nghiệm trọng cho ngành nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả bảo vệ của vắc-xin S. agalactiae AG5 (thuộc nhóm B, GBS) bất hoạt bằng formol trên cá rô phi đỏ (Oreochromis sp.) bằng phương pháp cho ăn. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và cá được cho ăn thức ăn đã trộn vắc-xin với nồng độ lần lượt là 104; 105; 106; 107; 108 CFU/g. Sau 3 tuần, tiến hành cảm nhiễm với chủng S. agalactiae AG5 bằng phương pháp tiêm 100 µL vào ổ bụng theo liều LD50 = 6,87 × 103 CFU/mL, theo dõi trong 1 tuần sau cảm nhiễm để xác định hiệu quả bảo vệ RPS. Mẫu cá chết được ghi nhận triệu chứng và cấy ria mẫu não trên môi trường TSA, ủ ở 28oC trong 24 giờ. Sau đó, các khuẩn lạc được kiểm tra bằng PCR với cặp primer đặc hiệu F1/IMOD. Kết quả cho thấy vắc-xin bất hoạt S. agalactiae AG5 (GBS) cho hiệu quả bảo vệ trên cá rô phi đỏ cao nhất là 50% ở liều vắc-xin nồng độ 107 CFU/g. Đồng thời, nghiên cứu cho thấy cá rô phi đỏ có đáp ứng miễn dịch với hiệu giá kháng thể trung bình ở các nghiệm thức sử dụng vắcxin từ 2,24 ± 0,20 đến 3,59 ± 0,42 (P < 0,05).

Từ khóa: Bệnh phù mắt xuất huyết, Cá rô phi đỏ, Oreochromis sp., Streptococcus agalactiae, Vắc-xin bất hoạt

Article Details

Tài liệu tham khảo

Amend, D. F. (1981). Potency testing of fish vaccines. Developments in Biological Standardization 49, 447-454.

Baxter, D. (2007). Active and passive immunity, vaccine types, excipients and licensing. Occupational Medicine 57(8), 552-556. https://doi.org/10.1093/occmed/kqm110.

Biering, E., Villoing, S., Sommerset, I., & Christie, K. E. (2005). Update on viral vaccines for fish. Developments in Biologicals 121, 97-113.

Caipang, C. M. A., Brinchmann, M. F., & Kiron, V. (2009). Profiling gene expression in the spleen of Atlantic cod, Gadus morhua upon vaccination with Vibrio anguillarum antigen. Comparative biochemistry and physiology. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology 153(3), 261-267. https://doi.org/10.1016/j.cbpb.2009.03.005.

Channarong, R., Pattanapon, K., Nopadon, P., & Janenuj, W. (2012). Duplex PCR for simultaneous and unambiguous detection of Streptococcus iniae and Streptococcus agalactiae associated with Streptococcosis of cultured Tilapia in Thailand. Thai Journal of Veterinary Medicine 42(2), 153-158.

Chen, M., Wang, R., Li, L. P., Liang, W. W., Li, J., Huang, Y., Lei, A. Y., Huang, W. Y., & Gan, X. (2012). Screening vaccine candidate strains against Streptococcus agalactiae of tilapia based on PFGE genotype. Vaccine 30(42), 6088-6092. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.07.044.

Evans, J. J., Klesius, P. H., & Shoemaker, C. A. (2004). Efficacy of Streptococcus agalactiae (group B) vaccine in tilapia (Oreochromis niloticus) by intraperitoneal and bath immersion administration. Vaccine 22(27-28), 3769-3773. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2004.03.012.

Giordano, L. G. P., Muller, E. E., Klesius, P., & Silva, V. G. D. (2010). Efficacy of an experimentally inactivated Streptococcus agalactiae vaccine in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) reared in Brazil. Aquaculture Research 41(10), 1539-1544. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2009.02449.x.

Hart, S., Wrathmell, A., Harris, J. E., & Grayson, T. H. (1988). Gut immunology in fish: A review. Developmental and Comparative Immunology 12, 453-480. https://doi.org/10.1016/0145-305x(88)90065-1.

Ismail, M. S., Siti-Zahrah, A., Ridzuan, M. S. M., Azmai, M. N. A., Firdaus-Nawi, M., & ZamriSaad, M. (2016). Feed-based vaccination regime against streptococcosis in red tilapia, Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus. BMC Veterinary Research 12(1), 194. https://doi.org/10.1186/s12917-016-0834-1.

Le, H. V., Pham, M. T. H., Le, H. L. P., & Ngo, T. H. P. (2022). Screening antagonistic Bacillus spp. strains against Streptococcus agalactiae causing popeye and hemorrhage in Tilapia (Oreochromis sp.). Hue University of Agriculture and Forestry Journal of Agricultural Science and Technology
6(1), 2751-2761. https://doi.org/10.46826/huafjasat.v6n1y2022.796.

Le, K. M., Tu, D. T., Bui, H. T. B., Seng, E. K., Hian, S. K., Tran, H. T. T., & Dang, T. T. M. (2021). Evaluation of the immunological effectiveness of the vaccine against hemorrhagic disease caused by Aeromonas hydrophila on catfish (Pangasianodon hypophthalmus). Can Tho University Journal of Science 57(3B), 181-190. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.100.

Ma, J., Bruce, T. J., Jones, E, M., & Cain, K. D. (2019). A review of fish vaccine development strategies: Conventional methods and modern biotechnological approaches. Microorganisms 7(11), 569. https://doi.org/10.3390/microorganisms7110569.

Mousavi, S. M., Hosseini, S. M., Mashouf, R. Y., & Arabestani, M. R. (2016). Identification of group B streptococci using 16S rRNA, cfb, scpB, and atr genes in pregnant women by PCR. Acta Medica Iranica 54(12), 765-770.

Munang’andu, H. M., Mutoloki, S., & Evensen, Ø. (2014). Non-replicating vaccines. In Gudding, G., Lillehaug, A., & Evensen, Ø. (Eds.). Fish vaccination (22-32). https://doi.org/10.1002/9781118806913.

Nakanishi, T., & Ototake, M. (1997). Antigen uptake and immune response after immersion vaccination. Developments in Biological Standardization 90, 59-68.

Nguyen, P. N., Nguyen, L. T. H., Nguyen, H. T. X., Sandra, A., Janina, Z. C., & Kim, D. T. (2019). Protection of formanlin-killed vaccine against Streptococcus agalactiae (serotype III) in Tilapia (Oreochromis sp.). Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development 22, 100-108.

Nguyen, U. H. N., & Dang, O. T. H. (2019). Immune responses in tilapia (Oreochromis niloticus) vaccinated with in-activated Streptococcus agalactiae vaccine. Can Tho University Journal of Science 55(4B), 123-131. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2019.116.

Pham, Q. H., Ho, T. T., Nguyen, V. H., Huynh, L. T. M., & Le, K. V. (2013). Biochemical characteristics of Streptococcus spp. isolated from tilapia with hemorrhagic disease in some Northern provinces of Vietnam. Journal of Science and Development 11(4), 506-513.

Reed, L. J., & Muench, H. A. (1938). A simple method of estimating fifty percent end points. American Journal of Epidemiology 27(3), 493-497. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a118408.

Roberson, B. B. (1990). Bacterial agglutination. In Stolen, J. S., Fletcher, T. C., Anderson, D. P., Roberson, B. S., & van Muiswinkel, W. B. (Eds.). Techniques in fish immunology (1st ed., 1-86). New Jersey, USA: SOS Publications.

Tu, D. T., Tran, C. H., Nguyen, U. H. N., & Ma, T. L. D. (2013). The immune response ability of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) against Edwardsiella ictaluri. Can Tho University Journal of Science 26, 269-276.