Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra tính tuân thủ của bài nộp đối với tất cả các mục sau đây và bài nộp có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

  • Bài báo chưa được xuất bản trước đó, cũng như chưa được phản biện trong một tạp chí khác (hoặc giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho người biên tập).
  • Bài báo phải ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF.
  • Nếu bài báo đã có sẵn, vui lòng cung cấp liên kết cho các tài liệu tham khảo
  • Văn bản có một khoảng cách; sử dụng phông chữ 12 điểm; sử dụng chữ nghiêng, thay vì gạch dưới (ngoại trừ các địa chỉ URL),yêu cầu đánh số các dòng
  • Văn bản tuân thủ các yêu cầu về văn phong và thư mục được nêu trong Nguyên tắc tác giả.