Trương Minh Đạt & Hoàng Thanh Hải *

* Correspondence: Hoàng Thanh Hải (email: hai.hoangthanh@hcmuaf.edu.vn)

Main Article Content

Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022, tại Bệnh viện Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM với mục tiêu phân lập và phân tích di truyền của vi rút Tembusu (flavivirus) bằng phôi trứng vịt. Trứng vịt có phôi 9 đến 11 ngày tuổi được tiêm mẫu bệnh phẩm đã được xử lý vào xoang niệu mô, sau đó trứng được quan sát mỗi ngày trong 7 ngày. Dịch xoang niệu mô của những trứng còn sống được cấy truyền tối đa 3 lần. Sau đó, dịch xoang niệu mô được kiểm tra bằng realtime RT-PCR để phát hiện vi rút Tembusu. Mẫu dương tính thì tiến hành chuẩn độ vi rút và cuối cùng là một phần bộ gen của vi rút được giải trình tự và cây phả hệ được xây dựng chung với các chủng vi rút khác. Sau thời gian nghiên cứu, kết quả thu được là phân lập được một chủng vi rút Tembusu, và qua phân tích di truyền dựa trên một phần gen E thì chủng vi rút này có sự tương đồng khá cao (từ 96,8% tới 98,15%) với các chủng vi rút Tembusu khác ở Trung Quốc và Thái Lan.

Từ khóa: Cây phả hệ, Phân lập, Phôi trứng, Vịt, Vi rút Tembusu

Article Details

Tài liệu tham khảo

Hall, T. A. (1999). Bioedit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series 41, 95-98.

Homonnay, Z. G., Kovács, E. W., Bányai, K., Albert, M., Fehér, E., Mató, T., Tatár-Kis, T., & Palya, V. (2014). Tembusu-like flavivirus (Perak virus) as the cause of neurological disease outbreaks in young pekin ducks. Avian Pathology 43(6), 552-560. https://doi.org/10.1080/03079457.2014.973832.

Hu, T., Wu, Z., Wu, S., Wang, M., Jia, R., Zhu, D., Liu, M., Zhao, X., Yang, Q., Wu, Y., Zhang, S., Huang, J., Mao, S., Ou, X., Gao, Q., Sun, D., Liu, Y., Zhang, L., Yu, Y., Chen, S., & Cheng, A. (2021). Substitutions at loop regions of tmuv e protein domain iii differentially impair viral entry and assembly. Frontiers in Microbiology 12. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.688172.

Huang, X., Han, K., Zhao, D., Liu, Y., Zhang, J., Niu, H., Zhang, K., Zhu, J., Wu, D., Gao, L., & Li, Y. (2013). Identification and molecular characterization of a novel flavivirus isolated from Geese in China. Research in Veterinary Science 94(3), 774-780. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2012.11.014.

Li, N., Lv, C., Yue, R., Shi, Y., Wei, L., Chai, T., & Liu, S. (2015). Effect of age on the pathogenesis of duck tembusu virus in cherry valley ducks. Frontiers in Microbiology 6. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.00581.

Liu, P., Lu, H., Li, S., Wu, Y., Gao, G. F., & Su, J. L. (2013). Duck egg drop syndrome virus: An emerging tembusu-related flavivirus in China. Science China Life Sciences 56(8), 701-710. https://doi.org/10.1007/s11427-013-4515-z.

Reed, L. J., & Muench, H. (1938). A simple method of estimating fifty per cent endpoints12. American Journal of Epidemiology 27(3), 493-497. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a118408.

Su, J., Li, S., Hu, X., Yu, X., Wang, Y., Liu, P., Lu, X., Zhang, G., Hu, X., Liu, D., Li, X., Su, W., Lu, H., Mok, N. S., Wang, P., Wang, M., Tian, K., & Gao, G. F. (2011). Duck egg-drop syndrome caused by BYD virus, a new tembusu-related flavivirus. PLoS ONE 6(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0018106.

Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., & Kumar, S. (2013). MEGA6: Molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution 30(12), 2725-2729. https://doi.org/10.1093/molbev/mst197.

Thontiravong, A., Ninvilai, P., Tunterak, W., Nonthabenjawan, N., Chaiyavong, S., Angkabkingkaew, K., Mungkundar, C., Phuengpho, W., Oraveerakul, K., & Amonsin, A. (2015).
Tembusu-related flavivirus in ducks, Thailand. Emerging Infectious Diseases 21(12), 2164-2167. https://doi.org/10.3201/eid2112.150600.

Yan, L., Yan, P., Zhou, J., Teng, Q., & Li, Z. (2011). Establishing a taqman-based real-time PCR assay for the rapid detection and quantification of the newly emerged duck tembusu virus. Virology Journal 8(1), 464. https://doi.org/10.1186/1743-422X-8-464.

Yun, T., Ye, W., Ni, Z., Zhang, D., & Zhang, C. (2012). Identification and molecular characterization of a novel flavivirus isolated from pekin ducklings in China. Veterinary Microbiology 157(3-4), 311-319. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2012.01.013.