Nguyễn Thị Kiều Oanh * , Quách Tuyết Anh , Nguyễn Mạnh Hổ & Nguyễn Văn Đồng

* Correspondence: Nguyễn Thị Kiều Oanh (email: nguyenkieuoanh.namlam@gmail.com)

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả của vaccine nhược độc phòng bệnh Gumboro công nghệ mới MB-1 trên gà Lương Phượng. Tổng 27.700 gà Lương Phượng 1 ngày tuổi được tiêm vaccine MB-1 với liều 0,1 mL/con tại nhà máy ấp. Kết quả cho thấy hiệu giá kháng thể IBD mẹ truyền ngay ngày chủng khá cao, đạt 4857 titer. Virus vaccine MB-1 đã định vị trong túi Bursa từ 24 đến 36 ngày tuổi. Điểm mô bệnh học vi thể của túi Bursa (BLS) ở mức trung bình; tăng dần từ 0,67 đến 3 điểm và giảm với dấu hiệu phục hồi còn 2,33 điểm ở 36 ngày tuổi. Chỉ số BI ở 21 ngày tuổi là 0,39% và giảm còn 0,1% ở thời điểm 36 ngày tuổi. Khả năng đáp ứng miễn dịch dịch thể với ND cao, đạt 4448 titer ở 42 ngày tuổi. Đặc biệt HGKT kháng IBD phát triển tốt và đồng đều, đạt 3632 titer và CV chỉ ở mức 22%. Tóm lại, việc sử dụng vaccine MB-1 chủng cho gà con 1 ngày tuổi cho sự định vị của virus vaccine ở túi Bursa sớm từ đó phát triển kháng thể chủ động IBD nhanh và đồng đều. MB-1 hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đáp ứng miễn dịch với vaccine ND và và an toàn cho túi Bursa khi áp dụng cho gà thịt thương phẩm ở trạm ấp.

Từ khóa: Định vị, Gà Lương Phượng, Gumboro, Hiệu giá kháng thể, Vắc-xin nhược độc MB-1

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ashash, U., Noach, C., Perelman, B., Costello, C., Sansalone, P., Brazil, T., & Raviv, Z. (2019). In ovo and day of hatch application of a live infectious bursal disease virus vaccine to commercial broilers. Avian Diseases 63(4), 713-720. https://doi.org/10.1637/aviandiseases-D-19-00087

Boudaoud, A., Mamache, B., Tombari, W., & Ghram, A. (2016). Virus mutations and their impact on vaccination against infectious bursal disease (Gumboro disease). Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics) 35(3), 875-897. https://doi.org/10.20506/rst.35.3.2576

De Wit, J. J., Heijmans, J. F., Mekkes, D. R., & Van Loon, A. A. (2001). Validation of five commercially available ELISAs for the detection of antibodies against infectious bursal disease virus (serotype 1). Avian pathology: journal of the W.V.P.A. 30(5), 543-549. https://doi.org/10.1080/03079450120078743

Eterradossi, N., & Saif, Y. M. (2013). Infectious Bursal Disease. In Swayne, D. E. (Ed). Diseases of Poultry (13th ed, 219-246). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119421481.ch7

Farhanah, M. I., Yasmin, A. R., Khanh, N. P., Yeap, S. K., Hair-Bejo, M., & Omar, A. R. (2018). Bursal immunopathology responses of specific-pathogen-free chickens and red jungle fowl infected with very virulent infectious bursal disease virus. Archives of virology 163(8), 2085-2097. https://doi.org/10.1007/s00705-018-3841-7

Gomes, L., Ashash, U., Banet-Noach, C., Finger, A., & Neto, R. J. P. (2015). A field study on broiler flocks in Brazil to evalua zootechnical parameters, molecular epidemiology, and condemnation index with the use of Live IBD Vaccine versus HVT-IBD Vector Vaccine. Retrieved September 29, 2018, from http://www.wvpa.net/pdfs/articles/WVPC-2015-AB_058.pdf

Haddad, E. E., Whitfill, C. E., Avakian, A. P., Ricks, C. A., Andrews, P. D., Thoma, J. A., & Wakenell, P. S. (1997). Efficacy of a novel infectious bursal disease virus immune complex vaccine in broiler chickens. Avian Diseases 41(4), 882-889.

Iván, J., Velhner, M., Ursu, K., Germán, P., Mató, T., Drén, C. N., & Mészáros, J. (2005). Delayed vaccine virus replication in chickens vaccinated subcutaneously with an immune complex infectious bursal disease vaccine: quantification of vaccine virus by real-time polymerase chain reaction. Canadian Journal of Veterinary Research 69(2), 135-142.

Jeurissen, S. H., Janse, E. M., Lehrbach, P. R., Haddad, E. E., Avakian, A., & Whitfill, C. E. (1998). The working mechanism of an immune complex vaccine that protects chickens against infectious bursal disease. Immunology 95(3), 494-500. https://doi.org/10.1046/j.1365-2567.1998.00617.x

Kurukulasuriya, S., Ahmed, K. A., Ojkic, D., Gunawardana, T., Goonewardene, K., Gupta, A., Chow-Lockerbie, B., Popowich, S., Willson, P., Tikoo, S. K., & Gomis, S. (2017). Modified live infectious bursal disease virus (IBDV) vaccine delays infection of neonatal broiler chickens with variant IBDV compared to turkey herpesvirus (HVT)-IBDV vectored vaccine. Vaccine 35(6), 882-888. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.005

Lazarus, D., Pasmanik-Chor, M., Gutter, B., Gallili, G., Barbakov, M., Krispel, S., & Pitcovski, J. (2008). Attenuation of very virulent infectious bursal disease virus and comparison of full sequences of virulent and attenuated strains. Avian Pathology: Journal of the W.V.P.A 37(2), 151-159. ttps://doi.org/10.1080/03079450801910206

Le Gros, F. X., Dancer, A., Giacomini, C., Pizzoni, L., Bublot, M., Graziani, M., & Prandini, F., (2009). Field efficacy trial of a novel HVT-IBD vector vaccine for 1-day-old broilers. Vaccine 27(4), 592-596. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2008.10.094

Mazariegos, L. A., Lukert, P. D., & Brown, J. (1990). Pathogenicity and immunosuppressive properties of infectious bursal disease" intermediate" strains. Avian diseases 34(1), 203-208.

Moraes, H. L. S., Salle, C. T. P., Padilha, A. P., Nascimento, V. P., Souza, G. F., Pereira, R. A., Artencio, J. O., & Salle, F. O. (2004). Infectious bursal disease: Evaluation of pathogenicity of commercial vaccines from Brazil in specific pathogen free chichens. Brazilian Journal of Poultry Science 6(4), 243-247. https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400009

MOST (Ministry of Science and Technology of Vietnam). 2011. TCVN9117:2011: Breeding poultry – Technical requirements. Ha Noi, Vietnam: Ministry of Science and Technology.

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/tieu-chuan-tcvn-9117-2011-yeu-cau-ky-thuat-voi-ga-giong-161721-d3.html

Müller, H., Mundt, E., Eterradossi, N., & Islam, M. R. (2012). Current status of vaccines against infectious bursal disease. Avian Pathology: Journal of the W.V.P.A. 41(2), 133-139. https://doi.org/10.1080/03079457.2012.661403

Muskett, J. C., Hopkins, I. G., Edwards, K. R., & Thornton, D. H. (1979). Comparison of two infectious bursal disease vaccine strains: Efficacy and potential hazards in susceptible and maternally immune birds. The Veterinary record 104(15), 332-334. https://doi.org/10.1136/vr.104.15.332

Olesen, L., Dijkman, R., Koopman, R., van Leeuwen, R., Gardin, Y., Dwars, R. M., de Bruijn, N. D., Boelm, G. J., Elattrache, J., & de Wit, J. J. (2018). Field and laboratory findings following the large-scale use of intermediate type infectious bursal disease vaccines in Denmark. Avian pathology : Journal of The W.V.P.A. 47(6), 595-606. https://doi.org/10.1080/03079457.2018.1520388

Perozo, F., Villegas, P., Fernandez, R., Cruz, J., & Pritchard, N. (2009). Efficacy of Single Dose Recombinant Herpesvirus of Turkey Infectious Bursal Disease Virus (IBDV) Vaccination Against a Variant IBDV Strain. Avian Diseases, 53(4), 624–628. https://doi.org/10.1637/8687-31009RESNOTE.1

Quach, A. T., Le, H. T., Nguyen, H. M., & Le, A. T. T. (2018). Field assessment of the efficacy of M.B., LIBDV and Winterfield 2512 strain vaccines against infectious bursal disease in chickens. The Journal of Agriculture and Development 17(6), 15-23. https://doi.org/10.52997/jad.3.06.2018

Rautenschlein, S., Kraemer, Ch., Vanmarcke, J., & Montiel, E. (2005). Protective efficacy of intermediate and intermediate plus infectious bursal disease virus (IBDV) vaccines against very virulent IBDV in commercial broilers. Avian Diseases 49(2), 231-237. https://doi.org/10.1637/7310-112204R

Ray, S. M., Ashash, U., & Muthukumar, S. (2021). A field study on the evaluation of day-of-hatch and in grow-out application of live infectious bursal disease virus vaccine in broiler chickens. Poultry Science 100(8), 101252. https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101252

Sellaoui, S., Alloui, N., Mehenaoui, S., & Djaaba, S. (2012). Evaluation of size and lesion scores of bursa cloacae in broiler flocks in algeria. Journal of World's Poultry Research 2(3), 37-39.

Sharma, J. M., Kim, I. J., Rautenschlein, S., & Yeh, H. Y. (2000). Infectious bursal disease virus of chickens: Pathogenesis and immunosuppression. Developmental and Comparative Immunology 24(2-3), 223-235. https://doi.org/10.1016/s0145-305x(99)00074-9

Skeeles, J. K., Lukert, P. D., Fletcher, O. J., & Leonard, J. D. (1979). Immunization studies with a cell-culture-adapted infectious bursal disease virus. Avian Diseases 23(2), 456-465. https://doi.org/10.2307/1589576

Van den Berg, T. P., Eterradossi, N., Toquin, D., & Meulemans, G. (2000). Infectious bursal disease (Gumboro disease). Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics) 19(2), 509-543.