Lê Quốc Tuấn * , Nguyễn Vũ Đức Thịnh , Dương Quỳnh Yến Thi & Trần Thị Thanh Hương

* Correspondence: Lê Quốc Tuấn (email: quoctuan@hcmuaf.edu.vn)

Main Article Content

Tóm tắt

Định Quán là một huyện nông nghiệp miền núi của tỉnh Đồng Nai với định hướng phát triển nông nghiệp là trọng tâm. Việc xác định lượng bốc thoát hơi nước lý thuyết và thực tế, cùng với nhu cầu nước tưới là cơ sở quan trọng trong công tác lập kế hoạch tưới tiêu hiệu quả cho một số loại cây ăn quả lâu năm (quýt, chuối và xoài) giúp quản lý nguồn nước một cách hợp lý và bền vững. Áp dụng phương trình FAO Penman - Monteith kết hợp với mô hình CROPWAT, lượng bốc thoát hơi nước lý thuyết (ETo), lượng bốc thoát hơi nước thực tế (ETc) và nhu cầu nước tưới (IWR) của một số loại cây ăn quả lâu năm đang được canh tác chủ yếu tại huyện Định Quán (chuối, quýt và xoài) đã được xác định. Tổng lượng nước cần tưới trong năm của cây quýt, xoài và chuối tại khu vực nghiên cứu được xác định lần lượt là 592,6 mm, 473,0 mm và 976,4 mm, tương ứng với 5.926 m3/ha, 4.730 m3/ha và 9.764 m3/ha. Từ đó, nhu cầu nước tưới trong năm của khu vực nghiên cứu được xác định khoảng 46 triệu m3 cho việc canh tác xoài, chuối và quýt, tập trung chủ yếu vào mùa khô (chiếm hơn 95%). Với thói quen canh tác và sử dụng tài nguyên nước hiện nay, nếu không có biện pháp quản lý và giải pháp hiệu quả có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước phục vụ cho sản xuất trong tương lai, đặc biệt là vào mùa khô.

Từ khóa: Chuối, Định Quán, Nhu cầu nước tưới, Quýt, Xoài

Article Details

Tài liệu tham khảo

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Rome, Italy: FAO.

DNSO (Dong Nai Statistic Office). (2020). Statistical Yearbook of Dong Nai Province 2019. Hanoi, Vietnam: Statistical Publishing House.

Durán Zuazo, . H., Rodríguez Pleguezuelo, C. R., Gálvez Ruiz, B., Gutiérrez Gordillo, S., & García-Tejero, I. F. (2019). Water use and fruit yield of mango (Mangifera indica L.) grown in a subtropical Mediterranean climate. International Journal of Fruit Science 19(2), 136-150. https://doi.org/10.1080/15538362.2018.1493960

Kosugi, Y., & Katsuyama, M. (2007). Evapotranspiration over a Japanese cypress forest. II. Comparison of the eddy covariance and water budget methods. Journal of Hydrology 334(3-4), 305-311. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.05.025

Landeras, G., Ortiz-Barredo, A., & López, J. J. (2008). Comparison of artificial neural network models and empirical and semi-empirical equations for daily reference evapotranspiration estimation in the basque country Northern Spain. Agricultural Water Management 95(5), 553-565. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2007.12.011

Le, A. T. (2009). Irrigation system curriculum. Can Tho, Vietnam: Can Tho University.

Le, Q. T., & Ha, N. P. (2016). Assessment of the environmental status and propose solutions for sustainable development in rice production in Tien Giang. Journal of Agricultural Sciences and Technology 1, 105-111.

Le, T. Q., Le, Q. N., & Le, H. T. N. (2020). Assessing the current status of water sources for domestic and agricultural purposes in Ia Grai district, Gia Lai province. The Journal of Agriculture and Development 19(1), 77-85. https://doi.org/10.52997/jad.10.01.2020

Lozano, D., Ruiz, N., & Gavilán, P. (2016). Consumptive water use and irrigation performance of strawberries. Agricultural Water Management 169, 44-51. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.02.011

Minh, K. (2019). Dinh Quan district: Promoting potentials and strengths to develop sustainable agriculture. Newsletter - Department of Science and Technology of Dong Nai province 4. Retrieved November 11, 2021, from https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/tapsankhcn.aspx?soID=53&topicID=5&tapsanID=1482

MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment). (2018). Establishing a map of groundwater resources at 1:200,000 scale for provinces across the country. Source & further information: “Ministry of Natural Resources and Environment announced the groundwater map” at http://www9.monre.gov.vn, accessed on 29 March 2019.

Nguyen, Q. P. (2014). Determination of irrigation water requirement for peanut by FAO Penman - Monteith equation and single crop coefficient method. Journal of Water Resources & Environmental Engineering 46, 79-85.

Nguyen, T. T. T., Che, L. D., & Ho, H. T. (2020). Estimating the crop coefficient for crops cultivated in upstream area of Xuan Huong lake, Dalat city. Dalat University Journal of Science 10(2), 28-41. http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.580(2020)

Singh, V. K., Tiwari, K. N., & Santosh, D. T. (2016). Estimation of crop coefficient and water requirement of dutch roses (Rosa hybrida) under greenhouse and open field conditions. Irrigation & Drainage Systems Engineering 5(3), 169-177. https://doi.org/10.4172/2168-9768.1000169

Tran, T. H. N., & Mark, H. (2017). The comparison of different methods in estimating reference evapotranspiration in Southern of Vietnam. Vietnam Journal of Hydro-Meteorology 11, 21-28.

Yamane, T. (1967). Statistics an Introductory Analysis (2nd ed.). New York, USA: Harper and Row.