Mai Xuân * & Lê Tấn Lợi

* Correspondence: Mai Xuân (email: maixuanks@gmail.com)

Main Article Content

Tóm tắt

Trong sản xuất thường chịu nhiều tác động của yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội, cũng như sự tương quan giữa các yếu tố này sẽ dẫn đến sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Vì thế nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định và phân tích tương quan giữa các yếu tố tác động đến các mô hình canh tác tại tỉnh Bến Tre. Phương pháp chuyên gia, kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá, kiểm định Chi bình phương và hồi qui Binary Logistic được áp dụng để xác định và phân tích sự tương quan giữa các yếu tố. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 4 yếu tố chính là con người, chính sách, kinh tế, điều kiện tự nhiên và 16 yếu tố phụ. Các yếu tố phụ có sự tương quan khá nhiều với yếu tố khác là: ảnh hưởng mặn, chính sách sử dụng đất, chính sách hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm. Các yếu tố phụ có sự tương quan trung bình là: ảnh hưởng của chất đất, chính sách bao tiêu sản phẩm, thị trường, giá bán, trình độ kỹ thuật, nguồn lực lao động. Các yếu tố phụ có sự tương quan ít gồm: ảnh hưởng do hạn, ảnh hưởng do lũ, chính sách hỗ trợ kỹ thuật, khả năng tài chính, hiệu quả đồng vốn, trình độ học vấn. Yếu tố chính sách sử dụng đất có tương quan chặt với nhiều yếu tố khác.

Từ khóa: Bến Tre, Mô hình canh tác, Phân tích tương quan, Yếu tố tác động

Article Details

Tài liệu tham khảo

Aslam, W., Chen, H., Ajmal, M. M., Rashid, M. R., Anwaar, S., & Abid A. (2017). Comparison of Organic Farming and Conventional Farming In the Punjab, Pakistan. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 4.

FAO. (2020). Farming systems and poverty- Analysis of farming systems

Le, V. K., Vo, Q. M., Pham, T. V., & Nguyen, T. C. S. (2013). Agro-ecological zoning according to hydrology, pedology and present land use for coastal districts in Ben Tre province. Journal of Science Can Tho University, Issue 26 (2013), 227-236.

Le, T. L., & Nguyen, M. T. (2021). Analysis of factors affecting land use patterns in U Minh Ha, Ca Mau province. Journal of Agriculture and Rural Development, Issue 410/2021.

Le, T. , Nguyen, M. H. P., Nguyen, N. D., & Mai, X. (2021). Identifying and evaluating factors affecting farming patterns in Ben Tre province. Journal of Science Can Tho University, Issue 57-2021(2), 103-114.

Mai, X., Pham, T. V., & Le, T. L. (2019). Using Kriging interpolation method to build saline intrusion map of Ben Tre province. Journal of Soil Science, Issue 57/2019.

Mai, X. & Le, T. L. (2020). Production and economic effiency of land use types in Ben Tre province. Journal of Soil Science, Issue 61/2020.

Nguyen, H. T., Van, P. D. T., & Vo, T. P. L. (2012). Agro-ecological zoning in the Mekong Delta: Current status and future trends under the impact of climate change. Vietnam Studies – Proceedings of the 4th international conference, Vietnam National University, Hanoi, 227-237.