Trương Đỗ Thùy Linh * & Võ Thị Ngọc Thủy

* Correspondence: Trương Đỗ Thùy Linh (email: truongdothuylinh@hcmuaf.edu.vn)

Main Article Content

Tóm tắt

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai nói chung và CSDL quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) nói riêng là một yêu cầu tất yếu, nhất là đối với một thành phố cảng biển có mức độ biến động đất đai phức tạp như thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, một CSDL QHSDĐ hoàn chỉnh và nhận được sự tham gia góp ý của cộng đồng sẽ góp phần kết nối nhà quy hoạch, nhà quản lý và người dân, giúp tăng tính công khai, minh bạch và tính khả thi của phương án QHSDĐ. Nghiên cứu đã thiết kế được mô hình CSDL QHSDĐ (có đề cập đến yếu tố tham vấn cộng đồng (TVCĐ)) cho TP. Vũng Tàu theo đúng quy chuẩn dữ liệu đất đai của Thông tư 75/2015/TT-BTNMT; từ đó, xây dựng thành công bộ cấu trúc CSDL QHSDĐ có độ chính xác cao, phù hợp với quy chuẩn của ngành và mô hình CSDL đã thiết kế, với 22 bảng dữ liệu không gian trên ArcGIS và 8 bảng dữ liệu thuộc tính (có đề cập đến yếu tố TVCĐ) trên Microsoft SQL Server. Cuối cùng, đề tài đã thử nghiệm xây dựng thành công CSDL QHSDĐ giai đoạn 2010 - 2020 bằng phần mềm VBDLIS cho TP. Vũng Tàu với 6 lớp dữ liệu gồm: 15.060 bản ghi thuộc lớp QHSDĐ; 163 bản ghi thuộc lớp Công trình dự án; 12.002 bản ghi thuộc lớp Điều chỉnh QHSDĐ; 570 bản ghi thuộc lớp Điều chỉnh công trình dự án và 2 lớp dữ liệu thuộc tính về TVCĐ. Kết quả đạt được cho thấy mô hình và bộ cấu trúc CSDL hoàn chỉnh, đúng quy định chính là cơ sở giúp xây dựng thành công và khai thác hiệu quả CSDL QHSDĐ, góp phần cho việc quản lý đất đai theo quy hoạch và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, Quy hoạch sử dụng đất, Tham vấn cộng đồng

Article Details

Tài liệu tham khảo

Chu, T. V., Nguyen, B. D., Nguyen, H. Q., Chu, T. A., Nguyen, H. D., & Nguyen, H. T. T. (2020). Land use planning. Ha Noi, Vietnam: Vietnam Publishing House of Natural Resources, Environment and Cartography.

Gov (Government). (2020). Decree of 47/2020/NĐ-CP dated April 09, 2020. Managing, connecting and sharing digital data of state agencies. Ha Noi, Vietnam: Government Office. Retrieved April 09, 2020, from Văn bản quy phạm pháp luật (chinhphu.vn)

LeBlanc, P. (2013). Microsoft SQL Server 2012 step by step. London, UK: Pearson Education.

MOHA (Ministry of Home Affairs). (2016). Increasing people’s participation in state management activities. Retrieved May 30, 2021, from Tăng cường sự tham gia của nhân dân trong hoạt động quản lý nhà nước (tcnn.vn)

MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment). (2020). Circular of 06/VBHN-BTNMT dated August 07, 2020. Regulations on construction, management and exploitation of land information systems. Ha Noi, Vietnam: MONRE Office.

MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment). (2015). Circular of 75/2015/TT-BTNMT dated December 28, 2015. Technical regulation about land databases. Ha Noi, Vietnam: MONRE Office.

NA (National Assembly). (2018). Law of 35/2018/QH14 dated November 20, 2018. Amending and supplementing some articles of 37 laws related to planning. Ha Noi, Vietnam: National Assembly Office.

Nguyen, K. T. (2015). The current situation and solutions to strengthen community consultation in land management in Luong Son district, Hoa Binh province (Unpublished doctoral dissertation). Vietnam National University of Agriculture, Ha Noi, Vietnam.

Nguyen, K. T., Nguyen, B. D., & Do T. T. (2014). Community consultation in land management in Hoa Binh province. Vietnam Journal of Soil Science 2014(43), 181-184.

OIV (Oxfam in Vietnam). (2013). A report on public consultation for the 2013 draft land law amendment. Retrieved April 1, 2021, from https://oxfamblogs.org/ vietnam/wp-content/uploads/2013/06/Executive-sum mary_TV-29-May-Final.pdf.

Truong, L. D. T. (2021). Land database lecture. Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam.