Hà Thị Thu Hòa * , Trần Đức Luân & Nguyễn Thị Nhật Linh

* Correspondence: Hà Thị Thu Hòa (email: hoaha@hcmuaf.edu.vn)

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ (TPHC). Mô hình cấu trúc (SEM) được sử dụng để kiểm định các mối quan hệ thông qua dữ liệu thu thập từ 450 người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy ý định tiêu dùng ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất đến hành vi tiêu dùng. Yếu tố chuẩn chủ quan ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định tiêu dùng, tiếp đến là yếu tố thái độ đối với TPHC. Bên cạnh đó, mức giá TPHC là rào cản trong việc thúc đẩy ý định tiêu thụ loại thực phẩm này. Đồng thời, kết quả phân tích đa nhóm cho thấy các mối quan hệ trong mô hình không có sự khác biệt giữa nam và nữ nhưng khác biệt theo các nhóm người tiêu dùng có thu nhập khác nhau.

Từ khóa: hành vi, người tiêu dùng, thực phẩm hữu cơ, ý định

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin 103(3), 411-423. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411

Anssi, T., & Sanna, S. (2005). Subjective norms, attitudes and intentions of Finnish consumers in buying organic food. British Food Journal 107(11), 808-822. https://doi.org/10.1108/00070700510629760

Chen, M. F. (2007). Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in Taiwan: Moderating effects of food-related personality traits. Food Quality and Preference 18(7), 1008-1021. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2007.04.004

Chong, C. W., Nahid, N., & Shamsollahi, A. (2013). Factors influencing on purchasing behaviour of organic foods. Human and Social Science Research 1(2), 93-104.

Dickieson, J., Arkus, V., & Wiertz, C. (2009). Factors that influence the purchase of organic food: A study of consumer behaviour in the UK. Cass Business School, London, England.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Boston, USA: Addison-Wesley.

Hall, J. N., Moore, S., Harper, S. B., & Lynch, J. W. (2009). Global variability in fruit and vegetable consumption. American Journal of Preventive Medicine 36(5), 402-409. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2009.01.029

Hoyer, W. D., & MacInnis, D. J. (2007). Consumer behavior (4thed.). Boston, America: Houghton Mifflin Co.

Huong, T. L. (2014). Factors influencing urban residents’ intention to buy safe food in Ha Noi city (Unpublished doctoral dissertation). National Economics University, Ha Noi, Vietnam.

Huong, T. T. N. (2017). Purchasing behaviors toward safe foods and applying them to marketing activities at the retail business of food products in Ha Noi (Unpublished doctoral dissertation). University of Commerce, Ha Noi, Vietnam.

Magnusson, M. K., Arvola, A., Hursti, U. K. K., Aberg, L., & Sjoden, P. O. (2001). Attitudes towards organic foods among Swedish consumers. British Food Journal 103(3), 209-227. https://doi.org/10.1108/00070700110386755

Olivová, K. (2011). Intention to buy organic food among consumers in the Czech Republic (Master’s thesis). University of Agder, Kristiansand, Norway.

Padel, S., & Foster, C. (2005). Exploring the gap between attitudes and behaviour: Understanding why consumers buy or do not buy organic food. British Food Journal 107(8), 606-625. https://doi.org/10.1108/00070700510611002

Rezvani, S., Dehkordi, G. J., Rahman, M. S., Fouladivanda, F., Habibi, M., & Eghtebasi, S. (2012). A conceptual study on the country of origin effect on consumer purchase intention. Asian Social Science 8(12), 205-215. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v8n12p205

Roberts, R., & Rundle-Thiele, S. R. (2007). Organic food: observations of Chinese purchasing behaviors. Proceedings of the 2007 Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC 2007) (3430- 3436). Dunedin, New Zealand: University of Otago, School of Business.

Schumacker, E. R., & Lomax, G. R. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. New Jersey, America: Erlbaum.

Suh, B. W. (2009). Factors influencing consumers’ perceptions, intention to purchase and realised purchase behaviour for organic food in South Korea (Unpublished doctoral dissertation). University of Surrey, Surrey, UK.

Tho, D. N., & Trang, T. M. N. (2011). Scientific research marketing: SEM linear structure model application (2nded.). Ho Chi Minh City, Vietnam: HCMC National University Publisher.

Tuan, P. N. (2011). A comparative study of the intention to buy organic food between consumers in Northern and Southern Vietnam. AU-GSB e-Journal 4(2), 102-113.

Voon, J. P., Ngui, K. S., & Agrawal, A. (2011). Determinants of willingness to purchase organic food: An exploratory study using structural equation modeling. International Food and Agribusiness Management Review 14(2), 103-120.

Wee, C. S., Ariff, M. S. B. M., Zakuan, N., Tajudin, M. N. M., Ismail, K., & Ishak, N. (2014). Consumers perception, purchase intention and actual purchase behavior of organic food products. Review of Integrative Business and Economics Research 3(2), 378-397.

Yin, S., Wu, L., Du, L., & Chen, M. (2010). Consumers’ purchase intention of organic food in China. Journal of the Science of Food and Agriculture 90(8), 1361-1367. https://doi.org/10.1002/jsfa.3936

Zanoli, R., & Naspetti, S. (2002). Consumer motivations in the purchase of organic food: a means-end approach. British Food Journal 104(8), 643-653. https://doi.org/10.1108/00070700210425930