Nguyễn Hà Khánh Vy , Trần Minh Quang , Trần Thị Phương Thảo , Kiều Anh Tuấn , Đặng Văn Minh , Nguyễn Quang Vinh , Nguyễn Thị Quỳnh Hoa & Nguyễn Thị Thương *

* Correspondence: Nguyễn Thị Thương (email: thuong.nguyenthi@hcmuaf.edu.vn)

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là xây dựng và đánh giá liệu pháp truyền dịch trong điều trị các nhóm bệnh trên chó. Đề tài được thực hiện từ tháng 12/2022 đến tháng 05/2023 tại Bệnh viện Thú y Petcare và Bệnh viện Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Áp dụng phương pháp đánh giá tình trạng mất nước 5%, 7%, 10 - 12% & 15%, tính lượng nước cần bù và đánh giá hiệu quả truyền dịch trong các ca bệnh khảo sát. Tổng số 251 ca bệnh có 95 ca tại Bệnh viện Thú y Petcare và 156 ca tại Bệnh viện Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Kết quả cho thấy nhóm bệnh tiêu hóa có tỉ lệ cao nhất 63,75% trong các ca bệnh có sử dụng liệu pháp truyền dịch, kế đến là các bệnh truyền nhiềm với tỉ lệ 19,92%. Tình trạng mất nước phổ biến 5 - 10%, trong đó mức 10% chiếm tỉ lệ cao nhất 37,85%, kế đến là mức 7% (29,48%) và 5% (21,12%), và mức 12% chiếm tỉ lệ thấp (11,16%). Hiệu quả truyền dịch trong các ca bệnh có tỉ lệ khỏi bệnh đạt 67,73%, bớt bệnh 15,14% và tỉ lệ chết là 17,13%. Số ngày điều trị trung bình ở các ca khỏi bệnh là 6,49 ngày, bớt bệnh là 7,87 ngày và chết là 4,49 ngày. Tỉ lệ khỏi bệnh cao nhất 31 - 35% ở mức độ mất nước 7 - 10%, trong khi đó tỉ lệ chết cao đến 55,81% ở tỉ lệ mất nước 10%. Hiệu quả điều trị cao khi sử dụng liệu pháp truyền dịch kết hợp ringer lactate hay nước muối sinh lý 0,9% kết hợp với glucose 5%. 

Từ khóa: Chó, Mức độ mất nước, Truyền dịch, Truyền glucose, Truyền ringer lactate

Article Details

Tài liệu tham khảo

Aarnes, T. K., Bednarski, R. M., Lerche, P., Hubbell, J. A., & Muir, W. W. (2009). Effect of intravenous administration of lactated ringer’s solution or hetastarch for the treatment of isofluraneinduced hypotension in dogs. American Journal of Veterinary Research 70(11), 1345-1353. https://doi.org/10.2460/ajvr.70.11.1345.

Davis, H., Jensen, T., Johnson, A., Knowles, P., Meyer, R., Rucinsky, R., & Shafford, H. (2013). 2013 AAHA/AAFP fluid therapy guidelines for dogs and cats. Journal of the American Animal Hospital Association 49(3), 149-159.

DiBartola, S. P. (2011). Fluid, electrolyte, and acidbase disorders in small animal practice (4th ed.). Retrieved May 1, 2023, from htts://www.asia.elsevierhealth.com/fluid-electrolyteand-acid-base-disorders-in-small-animalpractice-9781437706543.html.

Hughston, L. (2016). The basics of fluid therapy for small animal veterinary technicians. Today’s Veterinary Technician 1(4), 22-30.

Lagutchik, M. S., Ogilvie, G. K., Hackett, T. B., & Wingfield, W. E. (1998). Increased lactate concentrations in III and injured dogs. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 8(2), 117-127. https://doi.org/10.1111/j.1476-4431.1998.tb00052.x.

Maddison, J. E., Church, D. B., Sajuthi, K. C., & Huynh, T. T. N. (2014). Improving skills in diagnosing dog and cat diseases (Part 1: Vomiting). Journal of Veterinary Science and Technology 21(8), 71-75.

Mazzaferro, E. (2006). Fluid therapy: The critical balance between life and death. NAVC Clinician’s Brief 2006, 73-75.

Muir, W. W., Kijtawornrat, A., Ueyama, Y., Radecki, S. V., & Hamlin, R. L. (2011). Effects of intravenous administration of lactated Ringer’s solution on hematologic, serum biochemical, rheological, hemodynamic, and renal measurements in healthy isoflurane-anesthetized dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association 239(5), 630-637. https://doi.org/10.2460/javma.239.5.630.

Nguyen, M. T. B. (2015). Determining the need of fluid infusion in the treatment of digestive disorders in dogs at the veterinary hospital, Can Tho University. Journal of Veterinary Science and Technology 22(4), 16-23.

Pham, N. T., Ho, V. N., & Chu, D. T. (2006). Internal medicine of cattle. Ha Noi, Vietnam: Ha Noi Publishing House.

Vu, Q. N. (2003). Clinical examination in dogs and cats. Journal of Veterinary Science and Technology 20(8), 79-93.

Wanamaker, B. P., & Massey, K. (2008). Applied pharmacology for veterinary technicians (4th ed.). Missouri, USA: Elsevier.

Wellman, M. L., DiBartola, S. P., & Kohn, C. W. (2006). Chapter 1 - Applied physiology of body fluids in dogs and cats. In Dibartola, S. P. (Ed.). Fluid, electrolyte, and acid-base disorders in small animal practice (3rd ed., 3-26). https://doi.org/10.1016/B0-72-163949-6/50004-7.