Trương Thị Thúy Hằng * , Lâm Hoàng Lai & Võ Thị Thanh Bình

* Correspondence: Trương Thị Thúy Hằng (email: thuyhang.ahrd.712@gmail.com)

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mật độ nuôi và phương thức thu hoạch thích hợp, và đánh giá hiệu quả kinh tế của các mật độ nuôi và phương thức thu hoạch sinh khối Artemia. Thí nghiệm gồm 8 nghiệm thức được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lập lại của 2 mật độ thả (M1: 1.500 và M2: 2.000 cá thể/L) và 4 tần suất thu tỉa (T1: 1 ngày/lần - 10%, T3: 3 ngày/lần - 30%, T5: 5 ngày/lần - 50% và T14: 14 ngày thu 100%) lượng Artemia sinh khối trong bể nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thước trung bình của Artemia đực và con cái dao động từ 9,12 - 9,55 mm và 9,84 - 11,01 mm. Ở ngày thứ 14, tỷ lệ sống ở mật độ 1.500 cá thể/L chiếm 63,68 ± 2,50% cao hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) so với mật độ 2.000 cá thể/L (60,95 ± 1,39%). Sức sinh sản trung bình của Artemia cái dao động 70 - 72 phôi/con cái và có xu hướng tăng dần dao động từ 92 - 101 phôi/con cái vào ngày thứ 28. Tần suất thu hoạch ảnh hưởng đến thành phần, mật độ quần thể Artemia và năng suất sinh khối. Sau 29 ngày, nghiệm thức T3M1 cho năng suất cao nhất (3,33 ± 0,39 kg/m3) và lợi nhuận thu được tối ưu nhất với 225,53 ± 9,08 ngàn đồng/kg. Nghiệm thức ĐCM2 cho năng suất thấp nhất (1,22 ± 0,27 kg/m3) với lợi nhuận 78,04 ± 58,58 ngàn đồng/kg.

Từ khóa: Artemia sinh khối, Sức sinh sản , Tỉ lệ sống

Article Details

Tài liệu tham khảo

Agostino, A. S. D. (1980). The vital requimentts of Artemia, physiology and nutrition. In Persoone, G., Sorgeloos, P., Roels, O., & Jaspers, E. (Eds.). The brine shrimp Artemia: Physiology, biochemistry, molecular biology (Vol. 2, 55-82). Wetteren, Belgium: Universa Press.

Balasundaram, C., & Kumaraguru, A. K. (1987). Laboratory studies on growth and reproduction of Artemia (Tuticorin strain). In Sorgeloos, P., Bengtson, D. A., Decleir, W. & Jaspers, E. (Eds.). Artemia research and its applications (Vol. 3, 331-338). Wetteren, Belgium: Universa Press.

Boyd, C. E. (2007). Nitrification important process in aquaculture. Global Aquaculture Advocate 10(3), 64-66.

Boyd, C. E. (1990). Water quality in poids for aquaculture. Alabama, USA: Birmingham Publishing Company.

Browne, R. A., Sallee, S. E., Grosch, D. S, Segreti, W. O., & Purser, S. M. (1984). Partitioning genetic and environmental components of reproduction and lifespan in Artemia. Ecology 65(3), 949-960. https://doi.org/10.2307/1938067.

Duong, H. T. M., Nguyen, H. V., & Nguyen, A. T. N. (2016). Effects of different protein levels in food on the growth and reproduction of Artemia franciscana Vinh Chau. Journal of Science and Development 14(1), 1-9.

Le, T. V., & Nguyen, H. V. (2018). Effects of salinity, density and harvesting method on the productivity of Artemia franciscana biomass grown in tanks. Can Tho University Scientific Journal 54(1), 129-141.

Nguyen, A. T. N. (2011). The uses of Artemia biomass as feeds in larviculture and nursery phases of the brackish aquaculture species. Can Tho University Journal of Science 19b, 168-178.

Nguyen, H. V., Nguyen, V. T. H., Nguyen, A. T. N., Pham, N. T. T., Huynh, T. T., & Tran, L. H. (2007). Artemia research and application in aquaculture. Ho Chi Minh City, Vietnam: Agricultural Publishing House.

Nguyen, H. V., Nguyen, V. T. H., Nguyen, A. T. N., Tran, H. T. T., Tran, N. S., & Tran, L. H. (2005). Improving the efficiency of Artemia biomass farming in salt fields (Scientific report). Can Tho University, Can Tho City, Vietnam.

Nguyen, H. V., & Pham, T. N. H. (2016). Effects of oxygen shock time, temperature and salinity on the reproduction of Artemia (Artemia franciscana). Can Tho University Journal of Science 42, 118-126.

Nguyen, V. T. H. (2014). Effect of temperature on fatty acid profiles of two Artemia Franciscana populations: SFB and Vinh Chau. Can Tho University Journal of Science 1, 252-258.

Nguyen, V. T. H., Nguyen, H. V., & Huynh, T. T. (2021). Use of crude sea salt in outdoor Artemia biomass culture with biofloc technology. Can Tho University Journal of Science 57(1), 177-185. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.023.

Wurtsbaugh, W. A., & Gliwicz, Z. M. (2001). Limnological control of brine shrimp population dynamics and cyst production in the Great Salt Lake, Utah. Hydrobiologia 466, 119-132. https://doi.org/10.1023/A:1014502510903.