Lê Thị Tuyết Châm * & Phạm Thị Ngọc

* Correspondence: Lê Thị Tuyết Châm (email: lttcham@gmail.com)

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm chọn lọc các hạt Arabidopsis sau chuyển gen AtZAT12 gián tiếp qua Agrobacterium tumerfaciens. ZAT12 là một yếu tố phiên mã có chức năng ức chế yếu tố phiên mã khác là FIT thông qua motif EAR. Bản thân FIT cũng là một yếu tố phiên mã trung tâm điều khiển quá trình hấp thụ Fe trong điều kiện môi trường thiếu Fe. Tuy nhiên, khi Fe được hấp thụ quá nhiều sẽ sản sinh các gốc tự do gây tổn hại tế bào. Có lẽ đó là lý do phiên mã AtZAT12 được tăng cao còn phiên mã của FIT bị ức chế trong điều kiện thiếu Fe kéo dài 10 ngày. Để nghiên cứu chức năng, gen AtZAT12 đã được gắn vào vector pMDC107 để chuyển vào cây Arabidopsis. Hạt Arabidopsis T0 thu được sau quá trình biến nạp bằng phương pháp nhúng hoa được đặt trên môi trường thạch MS 1% Agar bổ sung Hygromycin B 15 μg/mL. Cây Arabidopsis con kháng hygromycin B có các lá mầm dài (~ 1,0 cm), trong khi các cây con không kháng kháng sinh có các lá mầm ngắn (~ 0,3 cm). Phương pháp chọn lọc cải tiến rút ngắn thời gian xác định cây Arabidopsis con biến đổi gen nhanh hơn chỉ trong 3,25 ngày. Sau đó, các cây được chọn sẽ được kiểm tra sự có mặt của gen bằng PCR cũng như sự hoạt động của gen chuyển AtZAT12 dưới kính hiển vi.

Từ khóa: Arabidopsis chuyển gen, Gen AtZAT12, Hygromycin B, pMDC107, Trụ dưới lá mầm dài

Article Details

Tài liệu tham khảo

Altan, F., Bürün, B.,&Şahin, N. (2010). Fungal contaminants observed during micropropagation of Lilium candidum L. and the effect of chemotherapeutic substances applied after sterilization. African Journal of Biotechnology 9(7), 991-995. https://doi.org/10.5897/AJB08.090.

Bechtold, N., Ellis, J., & Pelletier, G. (1993). In planta Agrobacterium-mediated gene transfer by infiltration of adult arabidopsis thaliana plants. Comptes Rendus De l’Académie Des Sciences 316, 1194-1199.

Clarke, J. D. (2009). Cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) DNA miniprep for plant DNA isolation. Cold Spring Harbor Protocols (3), 5177. https://doi.org/10.1101/pdb.prot5177.

Clough, S. J., & Bent, A. F. (1998). Floral dip: a simplified method for Agrobacterium mediated transformation of Arabidopsis thaliana. The Plant Journal 16(6), 735-743. https://doi.org/10.1046/j.1365-313x.1998.00343.x.

Davies, J., & Gritz, L. (1983). Plasmid-encoded hygromycin B resistance: the sequence of
hygromycin B phosphotransferase gene and its expression in Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae. Gene 25(2-3), 179-188. https://doi.org/10.1016/0378-119(83)90223-8.

Ee, S. F., Khairunnisa, M. B., Azura, Z. M. H., Azmi, N., & Zamri, Z. (2014). Effective hygromycin concentration for selection of agrobacterium-mediated transgenic arabidopsis thaliana. Malaysian Applied Biology 43, 119-123.

Hadi, M., Kemper, E., Wendeler, E., & Reiss, B. (2002). Simple and versatile selection of arabidopsis transformants. Plant Cell Reports 21(2), 130-135. https://doi.org/10.1007/s00299-002-0473-9.

Harrison, S. J., Mott, E. K., Parsley, K., Aspinall, S., Gray, J. C., & Cottage, A. (2006). A rapid and robust method of identifying transformed Arabidopsis thaliana seedlings following floral dip
transformation. Plant Methods 2, 19. https://doi.org/10.1186/1746-4811-2-19.

Kaster, K. R., Burgett, S. G., Rao, R. N., & Ingolia, T. D. (1983). Analysis of a bacterial hygromycin B resistance gene by transcriptional and translational fusions and by DNA sequencing. Nucleic Acids Research 11(19), 6895-6911. https://doi.org/10.1093/nar/11.19.6895.

Kauffman, J. S. (2009). Analytical Strategies for monitoring residual impurities best methods to monitor productrelated impurities throughout the production process. BioPharm International 23, 1-3.

Le, C. T. T., Brumbarova, T., Ivanov, R., Stoof, C., Weber, E., Mohrbacher, J., Straube, C. F., & Bauer, P. (2016). Zinc finger of arabidopsis Thaliana12 (Zat12) interacts with fer-like iron deficiency induced transcription factor (FIT) linking iron deficiency and oxidative stress responses. Plant Physiology 170, 540-557. https://doi.org/10.1104/pp.15.01589.

Rao, R. N., Allen, N. E., Hobbs, J. N., Alborn, W. E., Kirst, H. A., & Paschal, J. W. (1983). Genetic and enzymatic basis of hygromycin B resistance in Escherichia coli. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 24 (5), 689-695. https://doi.org/10.1128/aac.24.5.689.