Nguyễn Châu Niên * , Phạm Phương Thảo , Phạm Hữu Nguyên & Võ Thái Dân

* Correspondence: Nguyễn Châu Niên (email: nien.nguyen@hcmuaf.edu.vn)

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 05 năm 2022 nhằm đánh giá hiện trạng canh tác, hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của các mô hình nông lâm kết hợp tại khu vực Núi Dài, dãy núi rộng nhất thuộc vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Thông qua việc phỏng vấn ngẫu nhiên 89 nông hộ sử dụng bảng câu hỏi được soạn sẵn, các dữ liệu về hoạt động canh tác, tổng thu nhập và điều kiện tự nhiên đã được thu thập và phân tích. Kết quả cho thấy, có 13 mô hình canh tác nông nghiệp hiện hữu ở khu vực Núi Dài, trong đó có 6 mô hình nông lâm kết hợp và 7 mô hình thuần cây nông nghiệp hoặc cây rừng. Thu nhập từ mô hình nông lâm kết hợp chiếm 40,94% tổng thu nhập hằng năm của nông hộ với lợi nhuận mà các mô hình này hàng năm đem lại dao động từ 6,71 - 23,3 triệu đồng/ha. Các yếu tố đầu vào bao gồm diện tích đất canh tác, thuê công trồng cây và công thu hoạch hằng năm có tương quan thuận với thu nhập từ các mô hình canh tác. Hiệu quả kỹ thuật (TE) của các mô hình canh tác đạt trung bình (49,46%). Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến TE gồm dân tộc, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và loại đất canh tác, trong khi yếu tố nhân khẩu có ảnh hưởng tiêu cực đến TE. 

Từ khóa: An Giang, Hiệu quả kinh tế và kỹ thuật, Mô hình canh tác, Nông lâm kết hợp, Núi Dài

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ainembabazi, J. H., & Mugisha, J. (2014). The role of farming experience on the adoption of agricultural technologies: evidence from smallholder farmers in Uganda. Journal of Development Studies 50(5), 666-679. https://doi.org/10.1080/00220388.2013.874556.

An Giang SO (An Giang Statistics Office). (2018). An Giang statistical yearbook 2018. An Giang, Vietnam: Statistical Publishing House.

Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic
frontier production function for panel data. Empirical Economics 20(2), 325-332. https://doi.
org/10.1007/BF01205442.

Colfer, C. J. P., & Newton, H. B. J. (1989). Ethnicity: an important consideration in Indonesian
agriculture. Agriculture and Human Values 6(3), 52-67. https://doi.org/10.1007/BF02217669.

FPD An Giang (Forest Protection Department of An Giang Province). (2020). Report summarizing activities in 2018 and directions and tasks in 2019. An Giang, Vietnam: FPD An Giang.

ICRAF (The Center for International Forestry Research and World Agroforestry). (2021). What is agroforestry? Retrieved July 19, 2022, from https://www.worldagroforestry.org/about/agroforestry.

Israel, G. D. (1992). Determining sample size. Florida, USA: Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.

Le, S. T. T., Vo, M. Q., & Phan, V. H. (2017). Assessing the status, potential exploitation and conservation of medicinal plant resources in Bay Nui areas, An Giang province. Can Tho City, Vietnam: Can Tho University.

Nguyen, N. C., Duong, N. L., Truong, T. M., Pham, N. H., & Vo, D. T. (2022). Assessment economic efficiency and determination factors affecting on agroforestry models at Cam Mountain, An Giang province. TNU Journal of Science and Technology 227(03), 64-70.
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5455.

Nguyen, T. D. (2008). Plant biodiveristy in Bay Nui forest mountain, An Giang province. Retrieved July 30, 2022, from http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/List/So_1_2_nam_2008/Da_dang_sinh _thai_
rung_vung_bay_nui_An_Giang.

Quan, N. M. (2006). A technical efficiency analysis of the monoculture with three rice crops and crop rotation pattern with two rice crops and one cash crop in Cho Moi district, An Giang province in the year 2004 - 2005. Can Tho University Journal of Science 6, 203-212.

Steppler, H. A., & Nair, P. K. R. (1987). Agroforestry: A decade of development. Nairobi City, Kenya: International Council for Research in Agroforestry ICRAF House.

Tran, V. D. (2003). Culture, environment, and farming systems in Vietnam’s Northern mountain region. Japanese Journal of Southeast Asian Studies 41(2), 180-205.