Trần Văn Tuấn * & Phạm Văn Hiền

* Correspondence: Trần Văn Tuấn (email: tuanct57@gmail.com)

Main Article Content

Tóm tắt

Đề tài nhằm chọn ra được giống mía đạt năng suất > 60  tấn/ha, chữ đường (CCS) > 11, để khuyến cáo đưa vào sản xuất tại tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu được thực hiện tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020. Thí nghiệm bố trí theo kiểu lô phụ (SPD) với 3 lần lặp và 2 yếu tố, lô chính với 2 mức độ là điều kiện có tưới và nhờ nước trời (không tưới), giống mía bố trí lô phụ với 10 giống là VN14-13-4, VN14-22-5, VN14-23-13, VN14-37-2, VN14-41-8, VN14-45-3, VN14-49-6, VN14-74-1, VN14-87-11, VN14-89-3 và đối chứng: giống VN84-4137 chống chịu khô hạn và giống KU60-1 mẫn cảm khô hạn. Kết quả ghi nhận: VN14-37-2, VN14-22-5, VN14-23-13, VN14-87-11 là 4 giống mía có triển vọng, phù hợp với điều kiện canh tác tỉnh Bình Dương. Năng suất thực thu của các giống mía này từ 69,67 đến 75,50 tấn/ha trong điều kiện có tưới và từ 55,50 đến 61,17 tấn/ha trong điều kiện nhờ nước trời, năng suất thực thu bình quân trên 62 tấn/ha, tương đương so với giống đối chứng VN84-4137. Chữ đường của các giống này trên 11,90 CCS, năng suất mía quy 10 CCS từ 86,83 đến 94,78 tấn/ha trong điều kiện có tưới và từ 66,10 đến 73,99 tấn/ha trong điều kiện nhờ nước trời, năng suất mía quy 10 CCS bình quân của chúng trên 76 tấn/ha, tương đương so với giống đối chứng VN84-4137.

Từ khóa: Chữ đường, Giống mía, Khô hạn, Nhờ nước trời, Tưới nước

Article Details

Tài liệu tham khảo

Cao, D. A. (2020). Summary of sugar production 2019/ 20, production plan 2020/21. Retrieved August 1, 2021, from https://www.vienmiaduong.vn/vi/loaisach.php?Maloai=5.

Cao, D. A. (2015). Measures to prevent some major diseases on sugarcane in the southern provinces. Retrieved August 1, 2021, from https://www.vienmiaduong.vn/vi/loaisach.php?pageNum_tailieu=0&totalRows_tailieu=41&Maloai=2.

Le, S. V. (2005). Some technical measures to intensively cultivate sugarcane on the gray soil of Binh Duong province (Unpublished master's thesis). Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Luc, T. T. T., Bui, L. T. T., Mai, T. V., Nguyen, T. T. H., Dang, M. A., & Pham, N. T. M. (2020). Effect of some technical solutions on sugarcane yield under drought conditions in the Central Coast region. Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology 110(01), 23-28.

Tran, S. V. (2003). Sugarcane. Nghe An, Vietnam: Nghe An Publishing House.