Quay lại chi tiết bài viết Phổ ký chủ, khả năng sinh sản và sống sót của bọ Neochetina eichhorniae (Coleoptera: Curculionidae) – Loài thiên địch tiềm năng trong kiểm soát lục bình (Eichhornia crassipes) Tải xuống Tải PDF